Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed
งานวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Water-Assisted Liposuction

งานวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Water-Assisted Liposuction เพื่อการดูแลรูปร่าง

Water-assisted liposuction (WAL) เป็นเทคนิคใหม่ของการดูแลรูปร่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีพลังน้ำในรูป fan-shaped เพื่อดูดไขมันออกจากร่างกาย รวมทั้งสามารถนำเซลล์ไขมันที่ได้นี้ไปใช้ในการ Grafting หรือใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูง พร้อมความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังการรักษา

 

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของเทคนิค WAL โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นชายและหญิง 41 คน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย 25.5 เพื่อเข้ารับการรักษาด้วยเครื่อง Body-jet ในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการบันทึกผลก่อนการผ่าตัด อย่างได้มาตรฐาน รวมทั้งทำการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาด้วยการนำเซลล์ไขมันดังกล่าวมาทำการย้อมด้วย  trypan blue vital dye และบ่มเซลล์ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และ 6-8 ชั่วโมงหลังการสกัดแยก และนำมาวิเคราะห์ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูความอยู่รอดของเซลล์ไขมัน

 

โดยจากการเฝ้าศึกษาและเก็บผลในระหว่างการผ่าตัด และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 41 คน มีการสูญเสียเลือดในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีอาการผิดปกติของระดับความดันโลหิตหรืออาการแทรกซ้อน เช่น วิงเวียนศีรษะ หูอื้อ ตาพร่ามัว คลื่นไส้อาเจียน ต่างๆ เกิดขึ้น เมื่อผ่านไปกว่าสามเดือนผู้เข้ารับการรักษาทุกคนมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ไม่มีภาวะติดเชื้อ ถุงน้ำซีโรมา แผลพุพอง หรือการบาดเจ็บและการชาของเส้นประสาทเนื่องจากการผ่าตัด

 

สำหรับผลการทดสอบการย้อมสีด้วย Trypan blue dye ได้ผลลัพธ์ว่า 90% ของเซลล์ไขมันหลังการเก็บเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถกำจัดสีย้อมออกจากเซลล์ได้ ในขณะที่เซลล์ไขมันที่ผ่านการเก็บมาเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง สามารถกำจัดสีย้อมดังกล่าวออกจากเซลล์ได้เพียง 10% ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเซลล์ไขมันนั้นมีการสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น

 

ดังนั้นจากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดูดไขมันด้วยเทคนิค Water-Assisted Liposuction (WAL) เป็นเทคโนโลยีที่อ่อนโยนและเหมาะสมสำหรับการนำไขมันกลับมาเติมเข้าสู่ร่างกายตนเองได้ เนื่องจากเซลล์ไขมันมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 90% ในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังการเก็บ มีการใช้ปริมาณ tumescent และ lidocaine dosage ที่น้อยกว่าเทคนิคอื่นๆ พร้อมให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง ผู้ป่วยสูญเสียเลือดน้อย ไม่มีอาการผิดปกติหรืออาการเป็นพิษเนื่องจากฤทธิ์ของยา มีระยะการพักฟื้นสั้น และผู้เข้ารับการศึกษามีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์

Reference:
Gordon H, Water Assisted Liposuction for Body Contouring and Lipoharvesting: Safety and Efficacy in 41 Consecutive Patients, Aesthetic Surg. J 2011; 31: 76-78